Divers

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 17-10-2013


Uitspraak Centrale Raad van Beroep; ECLI:NL:CRVB:2013:1983

Inhoudsindicatie: Cvz heeft in een brief aan appellant meegedeeld dat hij een zorgverzekering moet afsluiten en dat Cvz hem een boete oplegt als hij zich niet over drie maanden heeft verzekerd. Cvz heeft bij besluit aan appellant een boete opgelegd omdat hij nog geen zorgverzekering had afgesloten. Bij besluit heeft Cvz een tweede boete opgelegd, omdat appellant nog steeds geen verzekering had afgesloten. De rechtbank heeft appellants beroep op onverbindendheid van artikel 2, eerste lid, van de Zvw terecht verworpen.

PDF | 188Kb | 09-10-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-10-2013


Uitspraak Centrale Raad van Beroep; ECLI:NL:CRVB:2013:1944

Inhoudsindicatie: Buitenlandbijdrage. Cvz heeft terecht een E 121-verklaring afgegeven. Appellant valt onder de werkingssfeer van artikel 28 van Vo 1408/71 en heeft recht op de in het eerste lid bedoelde verstrekkingen. Hij dient zich ingevolge artikel 29 van Vo 574/72 bij het orgaan van zijn woonplaats in te schrijven om voor die verstrekkingen in aanmerking te komen. Deze inschrijving dient te geschieden onder overlegging van een verklaring welke wordt gevormd door een E 121-formulier. Zoals ook het Hof in het arrest Van Delft e.a. heeft overwogen (punt 61) wordt door de afgifte van een E 121-formulier door het bevoegde orgaan van de lidstaat enkel verklaard dat de betrokken sociaal verzekerde recht zou hebben op verstrekkingen krachtens de wettelijke regeling van die staat indien hij er woonde. Nu vaststaat dat appellant aan deze voorwaarde voldoet, is het E 121-formulier door Cvz naar waarheid ingevuld. Geen sprake van een onbevoegd afgegeven verklaring. Overschrijding redelijke termijn.

PDF | 217Kb | 04-10-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-03-2014


Uitspraak Rechtbank Gelderland, 3 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:3989

Inhoudsindicatie: Vraag of verlaging van vergoeding voor specialistische GGZ in geval de verzekerde met een naturapolis zich wendt tot een niet gecontracteerde aanbieder onrechtmatig is jegens de zorgaanbieder. Verlaging is in strijd met art. 13 Zvw omdat die een hinderpaal vormt voor verzekerde om zich tot een niet gecontracteerde aanbieder te wenden. Voldaan is aan het relativiteitsvereiste. Geen anticipatie op wetsvoorstel tot wijziging van art. 13 Zvw.

PDF | 344Kb | 03-10-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-10-2013


Bindend advies GcZ,02 oktober 2013,SKGZ2012.03079

Inhoudsindicatie: Schadevergoeding, wettelijke rente, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

PDF | 90Kb | 02-10-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2016


advies Zorginstituut Nederland, 26 september 2013, 2013098521, SKGZ201300103

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneesmiddelenzorg, Lacrisert® oogstaafjes, preferentiebeleid

PDF | 105Kb | 26-09-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-07-2013


Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch; ECLI:NL:GHSHE:2013:2971

Inhoudsindicatie: Toewijzing in spoed kort geding van vordering van kliniek voor tweedelijns GGZ, die geen contract heeft met zorgverzekeraar, dat zorgverzekeraar voor naturaverzekerden 75% van het NZa-tarief moet blijven vergoeden; de polis voor 2013 vermeldt een verlaging van 75% (2012) naar 50%. Wetsvoorstel voor nieuw art. 13 Zvw. Hinderpaal-criterium nu nog geldend recht. "

PDF | 369Kb | 09-07-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-07-2016


advies Zorginstituut Nederland, 24 juni 2013, 2013055895, SKGZ201201701

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Fysiotherapie, CIZ-indicatie zorg met verblijf, vergoeding ten laste van AWBZ

PDF | 212Kb | 24-06-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-06-2013


Bindend advies GcZ, 12 juni 2013, SKGZ2012.03137

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, pedicurebehandelingen, algemene voorwaarden, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, artt. 6:233 en 6:234 BW, verzoek afgewezen

PDF | 153Kb | 12-06-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-10-2013


Uitspraak Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba; ECLI:NL:OGEAA:2013:19

Inhoudsindicatie: Arubaanse zaak. Verzoeker en zijn vrouw zijn in Nederland verzekerd en willen derhalve een ontheffing van de verzekeringsplicht op Aruba. Het Gerecht oordeelt dat een voor een rentenier begunstigende behandeling diverse mogelijkheden biedt, hoe dit in te vullen is een keuze die in de politieke arena dient te worden gemaakt. Het Gerecht verklaart het beroep ongegrond.

PDF | 197Kb | 12-06-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-06-2013


Bindend advies GcZ, 29 mei 2013, SKGZ2012.02677

Inhoudsindicatie: Zwitserland, Prometa® behandeling, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, art. 22 Vo. nr. 1408/71, verzoek afgewezen

PDF | 169Kb | 29-05-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)