Divers

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 21-05-2014


Uitspraak Centrale Raad van Beroep, 06-05-2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1527

Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor tandartskosten. Onvoldoende aanvullend verzekerd. Geen recht op vergoeding van zorgverzekeraar. Zorgverzekeringswet en het Besluit Zorgverzekering voor tandartskosten worden beschouwd als een aan de WWB voorliggende, toereikende en passende voorziening. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet. Mondelinge uitlating van docent gedaan in het kader van een opleiding ook als die door of onder verantwoordelijkheid van het college is georganiseerd, is geen toezegging van een tot beslissen bevoegde ambtenaar.

PDF | 188Kb | 06-05-2014 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2014


bindend advies GcZ,16 april 2014,SKGZ2013.00630

Inhoudsindicatie: Onterechte vordering, schadevergoeding, wettelijke rente, artt. 6:95, 6:96 en 6:106, verzoek afgewezen

PDF | 178Kb | 16-04-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-04-2014


bindend advies GcZ,16 april 2014,SKGZ2013.01623

Inhoudsindicatie: Kosten gebruik acceptgirokaart, facturering , Voorwaarden zorgverzekering 2014, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

PDF | 122Kb | 16-04-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 18-11-2015


advies Zorginstituut Nederland, 21 maart 2014, 2014021865, SKGZ201302639

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekerinqswet, Alternatieve geneeswijzen, laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, Liposomalgel (testosteron), toerekening aan zorgverzekering dan wel aanvullende ziektekostenverzekering

PDF | 113Kb | 21-03-2014 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-03-2014


bindend advies GcZ,05 maart 2014,SKGZ2013.00797

Inhoudsindicatie: Collectiviteit, deelname en korting op premie met terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2013, artt. 17 en 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2013, artikel 3:309 BW, verzoek toegewezen

PDF | 136Kb | 05-03-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-03-2014


bindend advies GcZ,SKGZ2013.01898

Inhoudsindicatie: Kosten gebruik acceptgirokaart, facturering,Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, vaststelling

PDF | 130Kb | 12-02-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-02-2014


bindend advies GcZ,29 januari 2014,SKGZ201203079

Inhoudsindicatie: Schadevergoeding, verzoek afgewezen

PDF | 80Kb | 29-01-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-05-2014


Uitspraak Rechtbank Amsterdam, 07-01-2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:66

Inhoudsindicatie: Vordering tot tijdelijke buitenwerkingstelling van het standpunt van het CVZ inzake blaasspoelvloeistoffen voor patiënten met interstitiële cystitis toegewezen aangezien vooralsnog voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat dit standpunt op onvoldoende zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.

PDF | 483Kb | 07-01-2014 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-12-2013


Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland; ECLI:NL:RBMNE:2013:5758

Inhoudsindicatie: Eisers vorderen primair dat Achmea wordt geboden de AGP met ingang van 1 januari 2013 niet meer te hanteren en deze per die datum te vervangen door in overleg met SBA c.s. op te stellen systematiek. De rechtbank wijst de vordering af. Uitleg van de bepalingen in de overeenkomst wordt gedaan aan de hand van de CAO-norm. De overeenkomst is aangegaan voor 2012 en 2013. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is toepassing van AGP niet onaanvaardbaar.

PDF | 250Kb | 20-11-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-12-2013


Uitspraak Rechtbank Amsterdam; ECLI:NL:RBAMS:2013:7480

Inhoudsindicatie: Goedkeuringsbesluit met betrekking tot Gedragscode Verwerking persoonsgegevens Zorgverzekeraars op grond van artikel 25 Wbp. Beroep van KDVP gegrond. Het CBB heeft in de uitspraak van 2 augustus 2010 geoordeeld dat het verstrekken aan zorgverzekeraars van diagnose-informatie over individuele patiënten inbreuk maakt op de medische privacy van die patiënten, waarbij het gaat om diagnoses die de kern van het privé-leven van de betrokken persoon raken, zodat informatie hierover zeer privacygevoelig is. Verweerder heeft ten onrechte dat oordeel niet betrokken bij de verbijzondering van bepalingen voor de geestelijke gezondheidszorg in de Gedragscode. De Gedragscode bevat geen uitzonderingsregels die de vertrouwelijkheid en geheimhouding bij de behandeling van psychische klachten waarborgen.

PDF | 229Kb | 13-11-2013 | bron: de Rechtspraak