Overige verzekeringsdekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


COM (2008)689, 4 november 2008, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch Sociaal Comité en het Comité van de regio's

Inhoudsindicatie: COM (2008)689 over telegeneeskunde ten bate van de patiënten, de gezondheidszorgstelsels en de maatschappij

PDF | 117Kb | 04-11-2011 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-12-2011


Staatsblad 2011 467, wijziging Besluit zorgverzekering, Besluit zorgaanspraken AWBZ en Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten per 1-12-2012

Inhoudsindicatie: Besluit van 30 september 2011, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van de te verzekeren prestaties Zorgverzekeringswet per 2012 en de eigen bijdragen daarvoor en wijziging van dat besluit en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met stringent pakketbeheer en wijziging van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

PDF | 87Kb | 30-09-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-10-2011


LJN: BT7244, Centrale Raad van Beroep , 10/1339 AWBZ

Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag voor een verzoek om een indicatie te stellen voor individuele begeleiding. Het medisch advies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen en dat het aan de besluitvorming ten grondslag liggende onderzoek zorgvuldig is geweest. De Raad kan zich voorts geheel vinden in het oordeel van de rechtbank dat sprake is van een voorliggende voorziening in de vorm van behandeling op grond van de Zorgverzekeringswet.

PDF | 96Kb | 28-09-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-10-2011


LJN: BT1738, Centrale Raad van Beroep , 11/4654 AWBZ-VV

Inhoudsindicatie: Bij besluit van CIZ van 7 april 2011 is verzoeker in verband met de bij hem vastgestelde beperkingen geïndiceerd is voor Zorgzwaartepakket GGZ05C, gedurende 7 etmalen per week. Verzoeker verblijft niet rechtmatig in Nederland is tot ongewenst vreemdeling verklaard. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat het onthouden van de effectuering van het geïndiceerde zorgzwaartepakket voor verzoeker levensbedreigend is. In redelijkheid kan niet worden volgehouden dat in de gegeven omstandigheden de weigering van de geïndiceerde zorg blijk geeft van een “fair balance” tussen de publieke belangen die betrokken zijn bij de weigering van die zorg en de particuliere belangen van verzoeker om die zorg te ontvangen, hetgeen in het onderhavige geval meebrengt dat op het Zorgkantoor een positieve verplichting rust om te voorzien in de voor verzoeker noodzakelijk geachte zorg.

PDF | 177Kb | 09-09-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-09-2011


Bindend advies GcZ, 17 augustus 2011, SKGZ2011.00315

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, aanmelding CVZ, bewind, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, en artt. 6:43 en 7:933 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 96Kb | 17-08-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-10-2011


LJN: BR5381, Centrale Raad van Beroep , 10/5236 AWBZ

Inhoudsindicatie: Appellant behoort tot de categorie van kwetsbare personen die gezien artikel 8 van het EVRM in het bijzonder recht hebben op bescherming van hun privéleven. De Raad komt tot de conclusie dat het onthouden van de geïndiceerde ondersteunende begeleiding aan appellant tot effect zal hebben dat zijn persoonlijke ontwikkeling wordt bedreigd. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Op Agis rust een positieve verplichting om te voorzien in de voor appellant noodzakelijk geachte zorg. De Raad kan Agis niet volgen in het standpunt dat artikel 122a van de Zorgverzekeringswet van gewicht is bij de toets. Artikel 5, tweede lid, van de AWBZ dient in dit geval wegens strijd met artikel 8 van het EVRM buiten toepassing te worden gelaten. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Agis is gehouden om zorg te verlenen, zoals geïndiceerd in het besluit van CIZ van 25 juni 2008. Vernietiging besluit. Nieuw besluit op bezwaar.

PDF | 174Kb | 04-08-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Staatscourant 14185, 3 augustus 2011, wijziging Regeling zorgverzekering per 1-1-2012

Inhoudsindicatie: Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 juli 2011, nr. Z/VU-3073017, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met aanpassing van de te verzekeren prestaties en eigen bijdragen daarvoor en vervanging van bijlage 9

PDF | 1661Kb | 03-08-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-10-2011


LJN: BR4020, Centrale Raad van Beroep , 10/1080 WJZ

Inhoudsindicatie: Indicatie voor ondersteunende begeleiding. Bevoegdheid van de Raad. De aanspraak op zorg in de vorm van ondersteunende begeleiding is naar een juiste omvang vastgesteld. Geen grond om aan te nemen dat BJZ de gebruikelijke zorg die van de ouder(s) bij het ondersteunende begeleiding mag worden gevergd te ruim heeft genomen. Dat appellante deel uitmaakt van een eenoudergezin, betekent niet dat daarom van een geringere omvang van de gebruikelijke zorg dient te worden uitgegaan.

PDF | 106Kb | 03-08-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-07-2011


Bindend advies GcZ, 27 juli 2011, SKGZ2011.00317

Inhoudsindicatie: Gezond Leven Test, inspanningstest, hoogte vergoeding, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 77Kb | 27-07-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-10-2011


Bindend advies GcZ, 30 maart 2011, SKGZ2010.01605

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, Nesovic en adductorensectie, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 95Kb | 30-03-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)