Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.00725

Inhoudsindicatie: Premieachterstand, eigen risico, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, lagere betalingsachterstand?, Voorwaarden zorgverzekering 2008, 2009 en 2010, artt. 16, 19, 20 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, 6:43 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 76Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.00583

Inhoudsindicatie: Mondzorg, orthodontie, aanpassing van de maximale vergoeding gedurende de lopende behandeling?, telefonisch verstrekte informatie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, verzoek toegewezen

PDF | 87Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 2 februari 2011, SKGZ2010.01769

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED), MRI, HNP, algemene voorwaarden, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 94Kb | 02-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 2 februari 2011, SKGZ2010.01711

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: tweemaandsaanbod, terugstorting, hoogte betalingsachterstand, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, en art. 6:43 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 129Kb | 02-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 2 februari 2011, SKGZ2010.01336

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, tweede cochleair implantaat, cytomegalie virusinfectie, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 84Kb | 02-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP3103, Rechtbank Arnhem , 710188 CV Expl. 10-5041

Inhoudsindicatie: Vordering afgewezen nu niet is komen vast te staan dat gedaagde de betalingsregeling niet is nagekomen. Daarmee is niet komen vast te staan dat de vordering opeisbaar is. Eiser verwijt gedaagde dat hij een brief niet voor akkoord heeft ondertekend. Nu gedaagde wel gewoon betaalde zoals overeengekomen, is eiser onnodig gaan procederen. Eiser had eerst kunnen verifieren waar de bevestiging bleef in plaats van direct te dagvaarden.

PDF | 223Kb | 26-01-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 19 januari 2011, SKGZ2010.01702

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand zorgverzekering van zes maanden of meer: aanmelding CVZ, beeindiging vanwege vertrek naar het buitenland (Canada), overname overeenkomst of nieuwe overeenkomst tot stand gekomen?, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 2, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, en art. 6:159 BW, verzoek toegewezen

PDF | 98Kb | 19-01-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 19 januari 2011, SKGZ2010.01683

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand zorgverzekering van zes of meer maanden: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, toerekening betalingen, bezwarende verbintenis, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2007, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

PDF | 103Kb | 19-01-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 5 januari 2011, SKGZ2010.01908

Inhoudsindicatie: Plastische chirurgie, kapselvorming Baker klasse graad III/IV?, vervanging borstprothesen, telefonisch verstrekte informatie, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 76Kb | 05-01-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-04-2011


LJN: BP0931,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem , 208347

Inhoudsindicatie: Geschil tussen farmaceuten en zorgverzekeraars. Volgens de farmaceuten is het toepassen door de zorgverzekeraars van een preferentiebeleid ten aanzien van geneesmiddelen met bepaalde werkzame stoffen niet toegestaan. Niet voldaan is aan het relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW) omdat, voorshands, geoordeeld, art. 2.8 Besluit zorgverzekering niet strekt tot bescherming tegen de schade die de farmaceuten stellen te lijden. De voorzieningenrechter komt niet toe aan de beantwoording van de vraag of en in hoeverre het beweerde handelen in strijd met het Besluit zorgverzekering door de zorgverzekeraars bijdraagt tot het oordeel dat een zorgvuldigheidsnorm is geschonden die wèl bescherming biedt tegen de schade zoals de farmaceuten die (zullen gaan) lijden. Aan de farmaceuten wordt feitelijk geen effectieve rechtsbescherming onthouden. Vorderingen afgewezen.

PDF | 283Kb | 22-12-2010 | bron: de Rechtspraak