Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 20-04-2012


Bindend advies GcZ, 4 april 2012, SKGZ2010.01286

Inhoudsindicatie: Ziekenvervoer, fysiotherapie, hydrotherapie, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11, 19 en 114 Zvw, 2.1, 2.6, 2.9, 2.14, 2.17 en 2.18, Bijlage 1 Bzv, 2.6 en 2.11 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 108Kb | 04-04-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-04-2012


Bindend advies GcZ, 4 april 2012, SKGZ2011.00564

Inhoudsindicatie: Acceptatie aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 46Kb | 04-04-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-04-2012


Bindend advies GcZ, 4 april 2012, SKGZ2011.01945

Inhoudsindicatie: Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, tijdelijk rolstoelafhankelijk, hardheidsclausule, mededeling verzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, 6:233 sub b BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 101Kb | 04-04-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2012


LJN: BV9316,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , 413984 / KG ZA 12-201

Inhoudsindicatie: NVD-Staat. In de kern komt het betoog van eiseressen er op neer dat de Staat onrechtmatig handelt jegens hen door de invoering van het Besluit, in het bijzonder voor zover daaruit voortvloeit dat de basisverzekering met ingang van 1 januari 2012 dieetadvisering op grond van een medische indicatie niet langer in volle omvang vergoedt, maar enkel nog indien sprake is van gecoördineerde, multidisciplinaire zorg aan een verzekerde die lijdt aan een chronische obstructieve longziekte, of aan diabetes of die een cardiovasculair risico heeft. Met hun vorderingen beogen eiseressen in feite een algemeen verbindend voorschrift - een maatregel van materiële wetgeving - buiten werking te doen stellen. Voor het treffen van een dergelijke voorziening, dan wel een andere voorziening met hetzelfde effect, is nodig dat de wetgevende maatregel in strijd is met (hogere) wettelijke voorschriften of algemene rechtsbeginselen, waaronder begrepen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bij de beoordeling daarvan dient, mede in verband met de scheiding der machten, bijzondere terughoudendheid te worden betracht. Dat klemt hier temeer nu een 'voorhangprocedure' heeft plaatsgevonden in welk kader zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft ingestemd met het Besluit. Een eigen 'volle' afweging door de burgerlijke rechter kan in ieder geval niet aan de orde komen. Te minder nu het hier een kort gedingprocedure betreft, waarin slechts een voorlopig oordeel kan worden gegeven. Voor ingrijpen bij wijze van een voorlopige voorziening is dan ook slechts plaats indien de bestreden maatregel onmiskenbaar onverbindend is. Binnen dat kader zal worden beoordeeld of de regering in redelijkheid tot het Besluit heeft kunnen komen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eiseressen af.

PDF | 223Kb | 20-03-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-05-2013


LJN: BV7581,Sector kanton Rechtbank Arnhem , 760774 Cv expl. 11-4342

Inhoudsindicatie: BW. art. 6:127. Verzekeringsovereenkomst. Polisvoorwaarden: verrekening premie en schade-uitkering. Richtlijn oneerlijke bedingen; ambtshalve toetsing.

PDF | 213Kb | 24-02-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-02-2012


Bindend advies GcZ, 22 februari 2012, SKGZ2011.00864

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, wijziging voorwaarden en collectiviteitskorting, Art. 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2011, verzoek afgewezen

PDF | 90Kb | 22-02-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-02-2012


Bindend advies GcZ, 22 februari 2012, SKGZ2011.01722

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, afmelding CVZ, hoogte betalingsachterstand, vonnis rechtbank, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2011, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010, verzoek toegewezen

PDF | 105Kb | 22-02-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-02-2012


Bindend advies GcZ, 22 februari 2012, SKGZ2011.02146

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: vierdemaandswaarschuwing, aan-melding CVZ, faillissement, tijdig bezwaar, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2011, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 107Kb | 22-02-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2012


Bindend advies GcZ, 22 februari 2012, SKGZ2011.01210

Inhoudsindicatie: Beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, informatie naar opzegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 86Kb | 22-02-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2012


LJN: BV6806, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.060.153/01

Inhoudsindicatie: Arbeidsrecht; eenzijdige wijziging bijdrage ziektekostenverzekering voor post-actieven.

PDF | 186Kb | 14-02-2012 | bron: de Rechtspraak