Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 27-06-2014


Uitspraak rechtbank Zeeland West Brabant: 19 juni 2014:ECLI:NL:RBZWB:2014:4205

Inhoudsindicatie: CZ als zorgverzekeraar wordt aangemerkt als publiekrechtelijke instelling en daarmee als aanbestedende dienst. Inkoopprocedure stomamateriaal en bijbehorende dienstverlening. CZ beoogt met 1 leverancier een overeenkomst te sluiten. Ondeugdelijke motivering voor het afzien van het opsplitsen van de opdracht in percelen.

PDF | 396Kb | 27-06-2014 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-10-2013


Uitspraak Rechtbank Limburg; ECLI:NL:RBLIM:2013:7439

Inhoudsindicatie: CZ is als ziektekostenverzekeraaar 'repeatplayer' in kantonzaken, maar vindt het niet altijd (eigenlijk zelfs heel vaak) niet nodig haar vordering jegens een verzekerde (of onderdelen daarvan) van een deugdelijke feitelijke grondslag te voorzien. Dat kan onder omstandigheden, zeker als ook de schending van de artikelen 21, 85 en 111 lid 3 Rv in de overwegingen betrokken wordt, tot afwijzing van een of meer nevenvorderingen leiden ondanks toewijsbaarheid van de hoofdvordering. En zelfs tot compensatie van (vooralsnog niet opportuun aangewende) proceskosten. Onder omstandigheden als in deze zaak aan de orde laat de kantonrechter het om proceseconomische redenen niet eens op een door CZ bij voorbaat overbodig/onwenselijk verklaarde comparitie van partijen noch op een tweede schriftelijke debatronde aankomen en doet hij de zaak na antwoord definitief af.

PDF | 278Kb | 07-08-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-07-2013


Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch; ECLI:NL:GHSHE:2013:2971

Inhoudsindicatie: Toewijzing in spoed kort geding van vordering van kliniek voor tweedelijns GGZ, die geen contract heeft met zorgverzekeraar, dat zorgverzekeraar voor naturaverzekerden 75% van het NZa-tarief moet blijven vergoeden; de polis voor 2013 vermeldt een verlaging van 75% (2012) naar 50%. Wetsvoorstel voor nieuw art. 13 Zvw. Hinderpaal-criterium nu nog geldend recht. "

PDF | 369Kb | 09-07-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-07-2013


Uitspraak Rechtbank Den Haag; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2375

Inhoudsindicatie: Terugbetalingsvordering van zorgverzekeraars in verband met door een apotheek gedeclareerde dure medicijnen (infliximab) voor patiënten met een ernstige therapieresistentie voor een tweetal ziektes (sarcoïdose en hidradenitis suppurativa). Volgens de zorgverzekeraars is niet voldaan aan de door hen gestelde voorwaarden, die voorschrijven dat de patiënten eerst behandeld dienen te worden met andere (goedkopere) medicijnen. De zorgverzekeraars stellen zich op het standpunt dat vanwege de schending van die voorwaarden er geen aanspraak bestond op de verstrekking van infliximab op grond van de Zorgverzekeringswet en dat de apotheek bovendien toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen uit hoofde van de met de zorgverzekeraars gesloten overeenkomsten. Gedaagden voeren als verweer dat de door de zorgverzekeraars gestelde voorwaarden in strijd zijn met de wet. Mochten de zorgverzekeraars nadere voorwaarden stellen alvorens infliximab te vergoeden in gevallen van ernstige therapieresistentie voor de genoemde twee ziektes en heeft de apotheek zijn verplichtingen uit hoofde van de met de zorgverzekeraars gesloten overeenkomsten geschonden?

PDF | 292Kb | 05-06-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-05-2013


LJN: BZ9507, Rechtbank Utrecht , C/16/297675 / HA ZA 10-2581 + C/16/297669 / HA ZA 10-2580

Inhoudsindicatie: Onverschuldigde betaling door zorgverzekeraar aan zorgaanbieder van kosten laboratoriumonderzoeken, waarop verzekerden krachtens de polisvoorwaarden geen aanspraak hebben.

PDF | 264Kb | 01-05-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-05-2013


LJN: BZ2905, Hoge Raad , 12/05516

Inhoudsindicatie: Art. 80a lid 1 RO. Vordering uit hoofde van door verzekeringnemer (onvoldoende) betwiste verzekeringsovereenkomst.

PDF | 191Kb | 12-04-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-03-2013


LJN: BZ2376, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.029.749/01

Inhoudsindicatie: Reisovereenkomst. Ongeval. Letselschade. Wanprestatie. Eigen schuld. Subrogatie ziektekostenverzekeraar.

PDF | 267Kb | 26-02-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-12-2012


LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden , 200.092.893/01

Inhoudsindicatie: Ziektekostenverzekering niet (tijdig) opgezegd. Verplichting om premie door te betalen.

PDF | 202Kb | 20-11-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 18-10-2012


LJN: BX9646, Rechtbank Almelo , 391763 CV EXPL 12569/11

Inhoudsindicatie: Zorgverzekeraar betaalt declaratie van een zorgverlener. De kosten van de betreffende behandeling vallen niet onder dekking van de polis basis- en/of aanvullende verzekering van de betrokken patient. Zorgverzekeraar verhaalt de kosten op verzekerde, stellende dat het hier een eigen bijdrage betreft en dat deze gang van zaken 'gebruikelijk' is. Kosten van niet onder de zorgverzekeringspolis vallende zorg kunnen evenwel niet onder noemer 'eigen bijdrage' worden verhaald (zie artikel 11 lid 3 Zorgverzekeringswet en artikel 1 sub 3 Besluit Zorgverzekeringen). Gebruik is geen grondslag voor verhaal. Vordering zorgverzekeraar afgewezen.

PDF | 204Kb | 09-10-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 31-08-2012


Bindend advies GcZ, 29 augustus 2012, SKGZ2012.00392

Inhoudsindicatie: Mondzorg, implantaatbehandeling, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 124Kb | 29-08-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)